Още няколко лева към месечната вноска по кредита
Автор Иван Стойков   
ImageМесец след влизането в сила на новите изисквания на БНБ, някои банки вече повишиха своите лихви по кредити. Промените засегнаха основно ипотечните заеми и на тях ще обърнем повече внимание
Какво се случи всъщност?
Макар и да влязоха в сила изискванията на БНБ за по-високи минимални задължителни резерви, не всички банки реагираха по един и същ начин. Всъщност само 4-5 банки повишиха, засега, лихвите си. Една от тях повиши лихвите си само по левовите кредити, като завишението беше с 0.50%. При кредитите си в евро банката запази досегашните лихви. Друга банка, промени лихвите във всички валути, като повишението беше отново около 0.50%.

Интерес представляват решенията на други две банки, които, може би неочаквано за повечето заематели, повишиха лихвите си само за вече отпуснатите кредити. Това, което направиха те е, че промениха своите базови лихвени проценти. Базовият лихвен процент (БЛП) при тях е в основата на формирането на лихвите. Те са образувани като към него се прибавя фиксирана надбавка. Когато тези банки повишиха БЛП, лихвата автоматично се повиши. За съжаление това засяга, както вече бе отбелязано, само старите клиенти на банките. За новите си клиенти банките запазват досегашните си лихви. Постигат този ефект, като прибягват до друга техника – намалят фиксираната надбавка. Нека с прост пример (съвсем условен) да илюстрираме самият механизъм.

Стара лихва 8.50%. Нека условно тя да е формирана от 1% БЛП + 7.50% фиксирана надбавка. След завишаването на БЛП – например с 0.50%, „уравнението” придобива следният вид: 1.50% + 7.50% = 9.00%. Ето по този начин старите клиенти на тези банки получават завишение на лихвата по своя кредит.

Как банките запазват лихвите за новите клиенти? Ако използваме същия пример, разсъжденията са следните. Тъй като банката си намалява фиксираната надбавка с толкова, с колкото си завишава БЛП лихвата остава непроменена. Ето как изглежда: След завишаването на БЛП той се променя от 1% на 1.50%, а надбавката от 7.50% се намалява до 7%. Резултатът е 1.50% + 7% = 8.50%.

Вероятно възниква въпросът защо точно така процедират тези две банки? За съжаление нямаме конкретен отговор. Във всички случаи обаче те предлагат възможност да се предоговорят условията на вече отпуснатите кредити.
Как новите лихви се отразяват върху погасителния план
Със сигурност, там където се засягат старите кредити, ще има промяна и в погасителните планове. Дали това ще е голяма или малка разлика, основно, зависи от срока и сумата на кредита. Колкото са по-големи те, толкова по-осезаема ще е разликата (в сл. нарастването на месечната вноска). Тук е мястото да се направи уточнението, че покачването на лихвата не засяга цялата сума на кредита, а това което остава за доизплащане към момента на промяната.

Нека отново разгледаме един прост пример: Кредит за 20 г., лихва 8% и сума 80 000 лв.:
Принципно месечните вноски по такъв кредит са в размер на 669.15 лв. Да предположим, че настоящото повишаване на лихвата (приемаме повишение от около 0.50%) съвпада с края на третата година. Остатъкът по кредита, който трябва да се погаси е 79589.83 лв. След корекцията в погасителния план, месечната вноска ще бъде 738.83 лв. Вижда се, че завишение има и то е в размер на нови 69.68 лв. към месечната вноска. Така сума, която ще трябва да бъде изплатена допълнително в резултат на по-високата лихва ще е 14214.72лв.

Постепенно някои от банките започват да коригират и офертите си по потребителски кредити. Последните промени, които те направиха бях в посока на премахване на промоционални условия по някои оферти. Тук не може да се говори за покачване на лихвите, а по-скоро за връщане към старите условия. Разбира се липсата на промоции леко ще оскъпи новите кредити, въпреки че реално покачване на лихвите няма. Вече отпуснатите потребителски кредити няма да бъдат засегнати от това.
Очевидно е, че подобно развитие на събитията (покачване на лихви по стари кредити) не е благоприятно за нито един от заемателите засегнат от тези процеси. Вариант за излизане от ситуацията е да се предоговорят условията по кредита.

Предоговаряне на условията
Основно вариантите са 2 – да се предоговорят условията с банката от която е взет кредита или кредита да се рефинансира с друг от друга банка. В първия случай, като разход ще се дължи само таксата за предоговаряне на условията, а във втория всички такси за отпускане на нов кредит, както и такса за предсрочно погасяване на кредита. Тази такса се дължи на обслужващата към момента банка.
Покачването на лихвите при някои банки са част от банковата действителност в момента. Съветът ни е всеки, който по някакъв начин бива засегнат от тези промени, да провери доколко това съществено променя месечните му вноски. Ако новите условия са неудовлетворителни, заемателят може да предприеме някоя от двете стъпки описани по-горе – предоговаряне на условията или рефинансиране на кредита.